תקנון תוכנית "נקודות למטייל"

הגדרות
לצורך תקנון זה:

"למטייל" - קבוצת "למטייל" שהינה הבעלים והמפעילה של אתרי האינטרנט של הקבוצה ושל רשת חנויות "למטייל", מרחוב אימבר 7 פתח תקוה.

"חבר" – חבר הרשום באתרי "למטייל" המשתתפים בתוכנית כמפורט להלן.

"אתרי למטייל" – אתר "למטייל ברשת" שכתובתו (www.lametayel.com ו- www.lametayel.co.il
וכן האתרים http://ski.lametayel.co.il, http://family.lametayel.co.il, https://afty.lametayel.co.il , http://biz.lametayel.co.il

"תכנית נקודות למטייל החדשה"/ "התוכנית" – התוכנית לצבירת נקודות מתנה ומימושן ע"י חברים בתוקף מיום 17 בינואר 2013 ותסתים ביום 1.8.2017, והיא כפופה לתנאים והכללים המפורטים להלן וכפי שייקבעו ע"י "למטייל" מעת לעת.

"נקודות למטייל" – נקודת הנצברות בחשבון החבר ב"תוכנית נקודות למטייל החדשה" בתמורה לפעולות המפורטות מטה, ולפעולות אחרות כפי שייקבע ע"י למטייל מעת לעת. פרוט סכום הנקודות שנצברו בחשבון הגולש יפורסם במדור "נקודות למטייל שצברתי באתר למטייל" בתיקיית "ניהול המידע האישי" הפרטית שלו באתר למטייל, כולל פרוט מדויק לנסיבות צבירת הנקודות בחמשת החודשים הקודמים בלבד.

"שוברי קניה"– שוברים אשר חבר ב"תוכנית נקודות למטייל החדשה" יהא זכאי לקבל בתמורה לנקודות למטייל שצבר ולממש בחנויות ברשת "למטייל", למעט "שלג" (בהתאם למפורט בסעיף 5 להלן).

1. סיום תכנית נקודות למטייל

תוכנית הנקודות של "למטייל" תסתיים ביום 1.8.2017 בכפוף לתנאים המפורטים להלן בכל הקשור לצבירת נקודות ולמימוש נקודות שנצברו.

החל מיום 1.8.2017 לא ניתן יהיה לצבור נקודות על תכנים חדשים שהתפרסמו מאותו יום ואילך, במסגרת תוכנית הנקודות של "למטייל", ושלב צבירת הנקודות בשל תכנים חדשים יסתיים סופית במועד זה.

צפייה בתכנים אשר התפרסמו קודם ליום 1.8.2017 ואשר זיכו את החבר בנקודות, תמשיך לזכותו בנקודות שייצברו במהלך שנה מיום פרסום התכנים, בכפוף לתקנון התכנית שלהלן.

מימוש נקודות שנצברו על ידי גולשים הרשומים באתרי "למטייל" כחברים המשתתפים בתוכנית, עד ליום 1.8.2017, יהיה בתנאים ובאופן הבאים:

הנקודות שנצברו כאמור יהיו ניתנות למימוש ולהמרה לשוברי קניה כמפורט בתקנון תוכנית הנקודות, ככל שהוראות לא בוטלו בתקנון האתר. עד ליום 1.1.2018 ניתן יהיה לממש נקודות שנצברו ולהמירן לשוברי קניה באמצעות המערכת הייעודית להנפקת שוברים שבאתר "למטייל" ("המערכת"). במועד זה תיסגר המערכת סופית.

חברים שייוותרו בידיהם נקודות תקפות שנצברו כדין ואשר לא הומרו לשוברי קניה באמצעות המערכת עד לסגירתה ביום 1.1.2018, יהיו רשאים לפנות ל"למטייל" ולקבל שוברי קניה שווי ערך שלא באמצעות המערכת. מימוש הנקודות כאמור ייעשה בדוא"ל או בתיאום טלפוני.

שוברי מתנה שיונפקו על ידי חברים באמצעות המערכת טרם סגירתה יהיו ניתנים למימוש כאמצעי תשלום בחנויות "למטייל" הריאליות (למעט חנות "שלג"), עד ליום 31.12.2020.

על תשלום בחנויות "למטייל" באמצעות שוברים, החזרת מוצרים שנרכשו בשוברים יחולו הוראות תקנון התוכנית שלא בוטלו.

2. כללי תוכנית נקודות למטייל

החברות בתוכנית נקודות למטייל החדשה, צבירת הנקודות ופדיונן יהיו בכפוף לכל הכללים, התנאים, החוקים, התקנות, המדיניות והנהלים ("כללי תוכנית נקודות למטייל החדשה"), אשר "למטייל" תאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותפרסם באתרי "למטייל" .

3. צבירת נקודות

3.1 לשם צבירת נקודות המתנה באחריות החבר לבצע את הפעולות הבאות:

א. למלא את פרטיו המלאים בפרופיל המשתמש באתר למטייל, ולסמן בפרופיל המשתמש ב"כן" בשאלה על רצונו והסכמתו להצטרף למערכת נקודות המתנה. למען הסר ספק, במקרה של אי מילוי הפרטים הדרושים לא תתאפשר צבירת נקודות בתוכנית נקודות למטייל החדשה.
ב.צבירת הנקודות תתבצע בגין הפעולות המפורטות בסעיף 2.3 להלן ("הפעולות המזכות חברים הרשומים בתוכנית בנקודות למטייל ")
ג. לצורך קבלת נקודות המגיעות לחברים במועדון כרטיס למטייל יש למלא בפרופיל המשתמש את מספר תעודת הזהות שלו (9 ספרות). נקודות הנצברות לזכות החבר יעודכנו במערכת במהלך 24 שעות ממועד ביצוע הפעולה המזכה.
3.2 באחריות החבר לבדוק את מצב הנקודות בחשבונו מעת לעת.

3.3. הפעולות המזכות חברים הרשומים בתוכנית בנקודות למטייל
 • הרשמה לאתר "למטייל" מזכה את החבר ב-500 נקודות למטייל.
 • מילוי שאלון הפרטים האישיים במסך "עריכה מתקדמת" בפרופיל האישי - מזכה את החבר ב- 500 נקודות למטייל.
 • הוספת טיפ שאושר ע"י מערכת האתר והוכנס לאתר מזכה את החבר ב- 400 נקודות למטייל.
 • פרסום כתבה באתר -מזכה את החבר ב- 5000 נקודות למטייל. למען הסר ספק - "כתבה" אין פירושה פרסום תוכן במדור הבלוגים של אתר למטייל או טיפ במדור הטיפים אלא תוכן במדור הכתבות באתר. פרסום כתבה באתר מותנה ביצירת קשר מוקדם עם מערכת אתר למטייל וההחלטה על פרסום כתבה באתר מותנה בשיקול דעתה הבלעדי של מערכת האתר.
 • צפיה של גולשים רשומים בכתבה /טיפ / בלוג של החבר, או גולש שעשה like לתוכן של החבר - מזכה את החבר ב- 25 נקודות מתנה בגין כל צפיה, בהתניות הבאות: צפיה ראשונה בלבד של גולש שהוא חבר באתר למטייל וביצע כניסה למערכת עם שם משתמש וסיסמה לפני שבוצעה הצפייה, הצפייה התבצעה במהלך השנה הראשונה מאז שפורסם התוכן לראשונה.
 • שיתוף תוכן באמצעות כפתור like של פייסבוק - מזכה את החבר ששיתף את התוכן ב-25 נקודות למטייל, בהגבלות הבאות: המשתף ביצע כניסה לאתר מאתרי למטיייל (עם שם משתמש וסיסמה), והניקוד הוא על שיתוף ראשון בלבד לכל תוכן.

פרוט הפעולות לבעלי כרטיס למטייל בר תוקף (המשלימים את הרשמתם באופן מלא באתר) ושבגינן קיימת זכאות לקבלת נקודות נוספות:

 • הרשמה וקבלת כרטיס חבר בחנויות למטייל - מזכה את החבר בבונוס חד פעמי של 1,000 נקודות.
 • רכישה באחת מחנויות רשת למטייל - מזכה את החבר ב-400 נקודות עבור כל 25 שקלים שישולמו בקופה, (לא ניתן לצרף חשבוניות), למעט במבצעי "לילה לבן" והפנינג תרמילאות.
 • רכישה של כרטיס "סים למטייל – מזכה את החבר ב- 3000 נקודות.

פרוט הפעולות לגולשים הרוכשים כרטיסים לאירועים, הופעות, אירועי ספורט ועוד, באמצעות אתר lametayel.tickets-partners.com:

 • רכישת כרטיס/ים לאירוע/ים - מזכה את החבר ב-2,250 נקודות, עבור כל 50 יורו שישולמו. לא יינתנו נקודות באופן יחסי, עבור רכישה בסכומים חלקיים. ביצוע הרכישה הוא בכפוף לתנאי השימוש ולתנאי האחריות והשירות.

נקודות למטייל יוענקו מפעם לפעם במסגרת מבצעי מכירה מיוחדים, לפי שיקול דעת "למטייל".

בעצם אישור ההשתתפות בתוכנית הנקודות של למטייל, הגולש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי באתר או בתוכנית עלולים להתרחש שיבושים, הפרעות או תקלות, לרבות שיבושים בלוחות זמנים ו/או בתקשורת. הגולש פוטר את מערכת האתר והתוכנית מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניינים אלה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. אם עקב תקלה באתר או בתוכנית הנקודות, לא ניתן יהיה לזכות את הגולש בנקודות להן הוא זכאי בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה מערכת האתר רשאית לזכות את הגולש בהטבה חילופית לפי שיקול דעתה, ולגולש לא תהא כל טענה בקשר עם האמור לעיל.

4. מימוש נקודות למטייל

4.1 במערכת ייעודית הקיימת באתר למטייל, יוכל חבר בתוכנית נקודת למטייל החדשה להמיר את נקודות למטייל שלו בשובר קניה, לשימוש בחנויות "למטייל" (למעט חנות "שלג").

4.2 על כל 10,000 נקודות שצבר החבר, יוכל החבר לקבל שובר של 25 ₪. על מכפלות של סכום הנקודות, ניתן יהיה לקבל שוברים במכפלות של הסכום המקורי. כך, צבירה של 20,000 נקודות תאפשר קבלת שובר בסך של 50 ₪, 30,000 נקודות יומרו ל 75 ₪ וכן הלאה.

4.3 תוקפן של הנקודות הנצברות הוא לשלוש שנים בלבד. לאחר תום שלוש שנים, אם לא מומשו הנקודות, הן פוקעות ולא יזכו את המחזיק בהן בזכות כלשהי. נקודות שפקעו יסומנו במערכת כנקודות שפג תוקפן.

4.4 השובר תקף לשנה שלמה מיום הנפקתו על ידי החבר. נקודות שהונפק בגינן שובר יסומנו כנקודות שנפדו מרגע הנפקת השובר. החבר יוכל להדפיס את השובר מתוך המערכת ללא הגבלה, ואולם התאריך הקובע לצורך ספירת הימים לתוקפו של השובר יהיה תאריך ההדפסה הראשון של השובר.

4.5 השוברים שידפיס החבר יהיו ניתנים למימוש בתוך 24 שעות מרגע שהופקו על ידי החבר.

4.6 השוברים שידפיס החבר יהיו ניתנים למימוש בכל סניפי למטייל, למעט חנות "שלג", ויהיו תקפים גם במקרה של כפל מבצעים, למעט במהלך הפנינג תרמילאות ולילה לבן. שובר ישמש כאמצעי תשלום לכל דבר, ויאפשר תשלום של עד 75% מערך הקניה. 25% הנותרים ישולמו במזומן, בכרטיס אשראי או באמצעות תלושי "למטייל" רגילים. השובר ייסרק בעת התשלום בחנות למטייל, ומרגע התשלום, לא יהיה ניתן לעשות בשובר שימוש חוזר כלשהו. שובר שמופיע כנפדה במערכת למטייל, לא ניתן יהיה להשתמש בו ולא יזכה את המחזיק בו בזכות כלשהי.

4.7 החזרת מוצר שנרכש באמצעות שוברי למטייל:
לקוח המבקש להחזיר את המוצר אותו רכש באמצעות שובר למטייל יהיה זכאי להחזר באחד משני אופנים:

א. זיכוי לקניה בחנות על סך המחיר המלא (כולל ערך השובר והסכום ששולם במזומן בעבור המוצר)
או
ב. החזר כספי (במזומן) יבוצע על החלק ששולם במזומן בלבד. סכום ההנחה בגין השובר יבוטל ולא יהיה עליו זיכוי כלשהו.

5. כללי

5.1 למטייל רשאית לבחור את אופן הדיוור לחברים הרשומים בתוכנית נקודות למטייל החדשה.

5.2 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים לצורך כך.

5.3 שום ויתור ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בתקנון זה לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב ע"י למטייל ושום איחור בשימוש ו/או עמידה על זכויותיה של למטייל, לא ייחשב כויתור ולמטייל תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או חלקן, הן לפי תקנון זה והן לפי הדין, בעל עת שתמצא לנכון.

5.4 תקנון זה, כפי שיתוקן מפעם לפעם ע"י למטייל, מסדיר באופן בלעדי וסופי את זכויות החברים במועדון.

5.5 התנאים המפורטים בתקנון זה וכן כללי התוכנית המפורסמים מעת לעת ע"י למטייל באתרי למטייל, הם הכללים המחייבים את למטייל. במקרה של סתירה בין הכללים הקבועים בתקנון, לבין אלו המופיעים בכל פרסום אחר, הפרסומים באתר הם אלה אשר יקבעו.

5.6 למטייל רשאית לתקן או לשנות את תנאי התוכנית בכל עת, באמצעות פרסום השינויים באתר

5.7 באחריות החבר לעקוב אחר שינויים והודעות הנשלחות לחברים מפעם לפעם ו/או המפורסמים באתרי למטייל באינטרנט.

6. הפסקת החברות

חבר רשאי להפסיק את חברותו בתוכנית נקודות למטייל החדשה בכל עת, ולשם כך עליו להיכנס לפרופיל המשתמש ולשנות את סטטוס ההסכמה להשתייכות לתוכנית מ- "כן" ל- "לא". במקרה זה תופסק חברותו בתוכנית לאלתר והוא לא יצבור נקודות למטייל חדשות. עם זאת, החבר יוכל להמשיך לפדות את הנקודות הקיימות ברשותו.

סגור
0

בחרת להירשם לעידכונים על:

  כדי שנשלח לך את התכנים הנכונים בזמן המתאים לנסיעה שלך, כדאי לציין:
  או תאריך אחר בו נפסיק לשלוח עידכונים.

  כדי להשלים את התהליך אנא:

  או התחבר\הירשם לאתר
  ×
  הפעלת נגישות