תקנון רכישת כרטיסים לאטרקציות באתר טיולי

למטייל
|

תקנון אתר "טיולי" לרכישת כרטיסים לאטרקציות 

כללי  

 1. אתר "טיולי" מקבוצת "למטייל" שכתובתו www.tiuli.com (להלן: "למטייל"; "האתר") מקיים מעת לעת, לבדו או בשיתוף פעולה עם גופים אחרים פעילות לרכישת כרטיסים מוזלים או לקבלת קופון לרכישת כרטיסים מוזלים לאתרי בילוי, נופש ואטרקציות המשתתפים במבצע והמפורטים באתר (להלן: "האטרקציות") בתנאים, במועדים ובמחירים המפורטים בתקנון זה. 
 2. גולשים המעוניינים בהטבה מתבקשים לקרוא בעיון את הוראות התקנון ולפעול על פיו. האמור בתקנון מחייב כל מי שבוחר לקחת חלק בפעילות או לעשות שימוש כלשהו בפעילות, כולה או חלקה או באתר.
 3. בעצם השימוש בפעילות ובאתר מסכים המשתמש ומקבל את כל תנאי התקנון המפורטים להלן.
 4. תקנון זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחס לכל המינים והמגדרים.

תקופת הפעילות

 1. כל פעילות תתקיים במועדים ובתנאים באתר.

תנאי השתתפות

 1. רשאי להשתתף בפעילות גולש שהוא בגיר וכשיר משפטית. 
 2. האטרקציות ניתנות למימוש במסגרת הפעילות בתנאים ובמועדים הקבועים על ידי בתי העסק המספקים או המפעילים את האטרקציות ("ספקי האטרקציות"), אשר רשאים לקבוע את המועדים ואופן מימוש ההטבה, וכמפורט בעמוד האטרקציה באתר.
 • במסגרת ההרשמה לפעילות באתר יתבקש המשתתף להזין את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס. תעודת זהות, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני ופרטי כרטיס אשראי לצורך רכישת האטרקציה, וכל פרט אחר שיידרש לצורך מימוש ההטבה.
 • על כל הפרטים שנמסרים במהלך ביצוע הזמנה או פעולת רכישה להיות נכונים ומדויקים. האתר שומר על זכותו לנקוט הליכים משפטיים, אזרחים או פליליים, כנגד משתתף שמסר פרטים כוזבים ו/או שגויים ושיבש את הליך המכירה. מובהר כי מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית.
 • אישור הרכישה ישלח לכתובת המייל שהמשתמש מסר רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור לביצוע הרכישה. 
 • רכישת השובר תקנה זכות חוזית למימוש מול בית העסק ספק האטרקציה, והינה כפופה לתנאי כל עסק ולתנאי כל שובר כפי שיוצגו במסגרת הפעילות באתר ועל גבי השובר.
 • "למטייל" רשאית למנוע גישה לאתר ממשתמש כלשהו לפי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתידרש לנמק, וכן לבטל השתתפות או רכישה מצד משתמש מכל סיבה שהיא, מבלי שתידרש לנמק, לרבות בשל הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או בלתי מדויקים. המשתתף מוותר על כל טענה עקב כך.
 • השובר ניתן למימוש חד פעמי בלבד, על פי תנאיו, ורק בהצגת שובר מקורי.
 • לא ניתן להמיר את השובר בזיכוי כספי.
 • השובר ניתן להעברה על ידי משתמש, ובמקרה זה יחולו כל תנאי השימוש ותנאי השובר כלפי מקבלו ההעברה, לרבות הוראות היעדר או הגבלת האחריות על פי תקנון זה.

מימוש האטרקציה 

 1. על המשתתף לתאם ולוודא את מימוש האטרקציה מול בית העסק ספק האטרקציה, לרבות יום ושעת הגעה, על פי הכללים החלים על בית העסק, כולל מגבלות התו הסגול.
 2. למטייל או אינה מספקת ואינה מפעילה את האטרקציות.
 3. "למטייל" מעמידה במסגרת הפעילות פלטפורמה לרכישת כרטיסים לאטרקציות תוך מימוש ההטבה לזכאים לה, כאשר האחריות הבלעדית למימוש כל אטרקציה חלה על ספקי האטרקציות.
 4. מימוש האטרקציה הינה באחריות הבלעדית של המשתתף מול בית העסק המספק את האטרקציה. 
 5. "למטייל" אינה ולא תהיה אחראית למימוש האטרקציה, לרבות בשל מצב בו המשתתף הגיע לאטרקציה ללא תיאום מראש או בשל כל כשל או תקלה באספקת האטרקציה על ידי מפעיליה. 

היעדר אחריות

 1. ההשתתפות בפעילות לרבות הגלישה והשימוש באתר הינם באחריות המשתמש בלבד. 
 2. על המשתמש לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. 
 3. הגישה לאתר מסופקת כמות שהיא (as is).
 4. השירותים והמוצרים המפורסמים במסגרת הפעילות הינם באחריות בתי העסק ספקי האטרקציות, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה מצד "למטייל" ביחס למאפייני האטרקציות או טיבם והתאמתם למשתמש. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.
 5. האתר, "למטייל" ו/או מנהלי, עובדיה או הבאים מטעם לא יישאו בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
 6. "למטייל", מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מפעילי האטרקציות בקשר עם הפעילות ו/או מימוש ההטבה.
 7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, "למטייל" מנהליה, עובדיה ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, נזק תוצאתי, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מימוש ההטבה או בקשר עם רכישת מוצרים או שירותים באמצעות האתר. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על בתי העסק המספקים את המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.
 8. המשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו עלולים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושים בכל שלב משלבי הפעילות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף להשתתף בפעילות ו/או לממש את הטבה והמשתתף מסכים לפטור את "למטייל" ואת כל מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי ו/או סעד בגינם.
 9. "למטייל" תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא להפסיק או לבטל את תנאי הפעילות ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בה ו/או לשנות את המועדים ו/או את הפרס, לרבות להוסיף עליהם או לגרוע מהם, והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לשינוי תנאי הפעילות. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון  זה.
 10. בכל מקרה, חבות למטייל ואחריותה בשל שובר או כרטיס שנרכש מסגרת הפעילות לא תהיה גבוהה מהסכום שנסלק עבור המשתמש באמצעות האתר עבור המשתמש בגין אותו שובר או כרטיס.
 11. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה בקשר עם הפעילות נגד "למטייל" או מי מטעמה, תוגבל לתקופה של 6 חודשים, כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

ביטול אטרקציות 

 1. ביטול רכישת הכרטיסים על ידי המשתמש כפוף להוראות הדין לרבות חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק").
 2. על פי סעיף 14 לחוק רשאי צרכן לבטל עסקה למכירת נכס או שירות בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך הכולל את פרטי העסקה המפורטים בחוק. 
 3. למרות האמור לעיל, מובהר כי על פי סעיף 14ג (ד)(2) לחוק, הזכות לביטול עסקה המוקנית לצרכן על פי החוק אינה חלה ביחס לשירותי הארחה נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד הביטול חל בתוך שבעה ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 4. במקרה של מתן הודעת ביטול כדין, יזוכה כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מערך הקנייה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם ובתוספת עמלת הסליקה המשולמת על ידי למטייל לחברת כרטיסי האשראי ובלבד שהביטול לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול. 
 5. ביטול עסקה יש לעשות בכתב לכתובת הדוא"ל המפורטת בפרטי יצירת הקשר. בהודעת הביטול יש לפרט את פרטי הרוכש, וכן את העתק החשבונית הרלבנטית לפעילות. 

השימוש במידע

 1. הפרטים והמידע שהמשתתף יתבקש למסור כוללים מידע שיהיה נחוץ במישרין לצורך מימוש ההטבה ורכישת כרטיסים לאטרקציות ולמטרות נוספות כמפורט בתקנון זה.
 2. מסירת הפרטים והמידע תלויה בהסכמת המשתתף, אך ללא מסירת המידע והפרטים האמורים לא ניתן יהיה להשתתף בפעילות. 
 3. פרטים הנמסרים על ידי המשתמש וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות גולשים, יישמרו במאגר המידע של האתר. גולש או משתתף שאינו מעוניין שמידע מסוים אודותיו יישמר, מתבקש שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי האתר.
 4. האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.
 5. כמו כן, גולש רשאי בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיו יימחקו מהמאגר.
 6. במידה והמשתתף אישר זאת, יהיה האתר יהיה רשאי לפנות אליו, באמצעות דוא"ל או באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע"י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.
 7. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב"עוגיות"  (Cookies)- קבצים קטנים הנשלחים למחשב הגולש, המשמשים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, ולצורכי אבטחת מידע. גולש שאינו מעוניין בקבלת "עוגיות" או שאינו מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיו, יכול לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הוא משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 8. האתר נוקט אמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת או שהמידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. גולש שאינו מעוניין כי מידע אודותיו ו/או אודות השימוש שלו באתר יישמר, מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 9. ידוע למשתתף כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות וכיוצ"ב.

יצירת קשר

 1. בכל שאלה בנוגע לפעילות או לתקנון ניתן לפנות לאתר באמצעות כתובת דוא"ל [email protected] או בטלפון 077-3334579

שונות

 1. הסמכות הייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לתקנון זה או לפעילות מוקנית לבתי המשפט בתל אביב ובאזור המרכז.

בהצלחה 

צוות למטייל.

כתבות נוספות עבורך

דילים לחופשה המושלמת

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי