תקנון אתרי למטייל: תנאי שימוש ותקנון פרטיות

למטייל
|

1. כללי

ברוכים הבאים לאתרי למטייל בחו”ל ולמטייל בישראל (טיולי לשעבר) (להלן – האתר/ים). האתר מצוי בבעלות קבוצת "למטייל" וכל הזכויות בו מכל מין וסוג שהוא, על כל תכניו והמפורט בו כפי שהם מעת לעת, שמורות לקבוצה בלבד, בכפוף לאמור להלן.

השימוש באתרי למטייל מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. בכניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

במדורים שונים באתר, כגון בקבוצות דיון (פורומים), בלוגים, טיפים וכו' יימצאו תנאי שימוש נוספים, המתייחסים לאותו מדור. השימוש במדורים אלו כפוף הן לתנאי השימוש שבאותו מדור והן לתנאי השימוש שלהלן.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר, לרבות טלפון סלולארי, טאבלט וכיוצ"ב.

למען הסר ספק, עצם הכניסה לאתר ולדפי המידע הכלולים בו, מהווה הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש אף אם המשתמש כלל לא קרא ו/או לא עיין בתנאי השימוש. תנאי השימוש המקיפים מצויים באתר למען המשתמשים והם מתייחסים לכל האתר, דפיו השונים, המדורים והמידע המגוון המצוי בו.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

בתקנון זה:
 "האתר" או "אתרי למטייל" – אתר "למטייל" שכתובתו lametayel.co.il ו/או אתר "טיולי" שכתובתו tiuli.com , לפי הענין "החברה" – למטייל ברשת. קום (2000) בע"מ המפעילה את אתרי "למטייל"' שכתובתה אימבר 7 פתח-תקווה

"תוכן/ תכנים" מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, אור קולי או כל שילוב שלהם, ובכלל זה תמונה, צילום, איור, תרשים, שרטוט, ציור, סרטון, קובץ קולי או מוזיקלי, תוכנה, יישום, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכן כל תו, סמל, סימן או צלמית ((icon, וכיוצ"ב תכנים המועברים או העומדים לרשות גולשים באתר.

2. זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

בעלי האתר אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שנעשה במידע המצוי באתר, להמלצות ו/או לאירועים ו/או למקומות המפורטים באתר. בעלי האתר גם אינם אחראים בשום מקרה ואופן לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד ג' כלשהו במסלולי טיול המוצעים באתר ו/או למטיילים ו/או לביצוע הטיול בפועל.

כמו כן, לא ישאו בעלי האתר באחריות לטעויות ו/או שגיאות במידע המוצג באתר ו/או לשינויים שנעשו במידע כאמור על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג', והמשתמש לבדו ישא באחריות לכל שימוש שהוא עושה באתר.

מבלי לגרוע באמור לעיל בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר עי צדדים שלישיים, לרבות נזק כאמור שנגרם עקב או בגין השימוש ביישומי תוכנה שהורדו באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש בו.

השימוש באתר, ובמידע כהגדרתו בהסכם זה, יהא למטרות אישיות ופרטיות בלבד.

סימני המסחר באתר שבבעלות יחידים או תאגידים בקבוצת "למטייל" הינם קניינם של בעליהם הרשומים. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני מסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

3. קניין רוחני וזכויות יוצרים

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של בעלי האתר, או של צדדים שלישיים שהעניקו לבעלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, בעלי האתר הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - המידע).

בכפוף לדיני זכויות היוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ, לשדר, למסור לצד שלישי, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לפרסם, לשכפל, להנפיק רישיון, לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן החומר המוגן בכלל, וקבצי אודיו ו/או וידאו בפרט, בין על ידי המשתמש ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, ובכל צורה ואמצעי, לרבות אמצעים אלקטרוניים מכאניים טכניים או אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, ללא הסכמה מראש ובכתב של בעלי האתר.

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל אמצעי מכל סוג שהוא לשם העתקה או אחזור של תכנים מכל סוג שהוא מתוך האתר או לצורך הצגתם במסגרת אחרת כלשהי. בכלל זה, אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame או Inline Frame) בין גלויה ובין סמויה.

אסור למשתמש לעשות במידע המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס למידע המוגן ו/או שיש בה כדי להשפיע על נכונותו.

4. שימוש באתר:

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטת החברה, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים ו/או התכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר.

השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים (links) לאתרים אחרים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, דיוקם, מהימנותם, חוקיותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהאתר פעיל או שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.

מבלי לגרוע באמור לעיל החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע או תכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

5. הרשמה לקבלת שירותים

חלק מהשירותים המוצעים באתר טעונים הרשמה באמצעות האתר או באמצעות חשבון "facebook" של המשתמש, במסגרתם יתבקש המשתמש למסור נתונים אישיים כגון שם מלא, כתובת, דרכי התקשרות ובכלל זה כתובת דוא"ל. ייתכן שיידרשו פרטים נוספים, בהתאם לאופי השירות.

חיבור לאתר באמצעות "facebook" עשוי להעביר למאגר המידע מידע על המשתמש כפי שמסר במסגרת הליך ההרשמה, ובכפוף לנהלי "facebook", כגון שם המשתמש, תמונה, מגדר, גיל או טווח גילאים, כתובת דוא"ל, תחומי ענין ומידע אחר. מסירת מידע על ידי משתמש אינה חובה על פי חוק, אך מהווה תנאי להרשמה לשירותים.

6. הגנה על פרטיות, שימוש במידע

ידוע למשתמש כי השימוש באתר עשוי להביא לאיסוף מידע ונתונים אודותיו, אודות הפעילות שביצע באמצעות האתר או אתרים המקושרים לאתר כגון, עיון בעמודים, מדורים או ממשקים ספציפיים, תמונות, תגובות, שיתופים לאתרים או פלטפורמות אחרות על חומרים באתר, תחומי ענין של המשתמש, מוצרים ושירותים שרכש, אמצעי תשלום, מיקום המחשב באמצעותו ניגש לאתרים וכיוצ"ב.

נתונים או מידע הנמסרים על ידי משתמש בעת הרשמה לשירותים באתר, או שנתקבלו מאתר "facebook" יישמרו במאגר המידע של החברה. החברה מתחייבת שלא להעביר מידע זה לצד שלישי כלשהו לרבות מפרסמים או גורמים מסחריים, אלא בכפוף לאמור להלן וללא זיהוי המשתמש, ולעשות שימוש במידע כאמור בכפוף לתנאי תקנון זה ועל פי הוראות הדין.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לעשות שימוש במידע כאמור או בנתונים שימסור משתמש בעת ההרשמה למטרות שלהלן:

 • כדי לאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותים המוצעים באתר;
 • לשיפור השירות והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ביטול ושינוי תכנים ושירותים. המידע עשוי לשמש כמידע סטטיסטי, ללא זיהוי המשתמש;
 • ליצירת אזורים אישיים באתר;
 • לצורך צריכה או רכישת מוצרים ושירותים באתר;
 • לצורך התאמת המודעות שיוצגו בפניך בגלישה באתר;
 • ליצירת קשר עם המשתמש;
 • לתפעולם התקין ולפיתוחם של אתרי למטייל;
 • לכל מטרה אחרת המפורטת בתנאי השימוש של איזה מהשירותים המוצעים באתרי למטייל.

על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1971 ("חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם רשאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע ורשאי לדרוש ששמו ו/או המידע המתייחס אליו יימחק מהמאגר. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע. ניתן לפנות לאתר בבקשה לעיון במידע כאמור באמצעות "צור קשר". החברה רשאית לשנות את מדיניות הגנת הפרטיות שלה, בכפוף להוראות החוק.

7. אגרות מידע ודיוור ישיר:

האתר עוסק, בין היתר, במשלוח אגרות מידע (ניוזלטר) בנושאים שונים בתחומי הפעילות של אתרי "למטייל" - טיילים, תיירות, נסיעות, אתרי טבע, תרבות וכיוצ"ב, הכוללים גם מידע בעל תוכן שיווקי על שירותים וטובין, וכן דיוור של חומר פרסומי.

אגרות המידע (ניוזלטר) של "למטייל" הן: ניוזלטר אתר "למטייל"; ניוזלטר אתר "טיולי" - אתר למטייל בישראל; ניוזלטר דילים והצעות מיוחדות.

בהתאם להוראות החוק, אגרות המידע הכוללות חומר פרסומי, נשלחות אך ורק לגולשים מנויים, שנתנו את הסכמתם לכך במפורש, בין בטופס ההרשמה באתר "למטייל" ובין באמצעות אתר ."facebook"

כל משתמש שנרשם כמנוי לקבלת דיוור מהאתר רשאי בכל עת לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור מהאתר, באמצעות הודעה מתאימה למפעילי האתר. הסרת שמו של מנוי מרשימת דיוור של "למטייל" יכול שתיעשה בכל עת באמצעות הפרופיל האישי של המשתמש, באמצעות לחיצה על קישור ייעודי במסגרת הדיוור, או באמצעות פניה ישירה לצוות האתר בטל., בפקס. או בקישור ייעודי.

האתר רשאי לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או במידע שנאסף או שהופק מאיסוף נתונים על המנוי כאמור למטרות שיווקיות, לרבות משלוח חומר פרסומי ב"דיוור ישיר" כמשמעו בחוק הגנת הפרטיות, קרי, פניה אישית לנמען בהתבסס על השתייכותו לקבוצת אוכלוסין על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר המידע. המשתמש רשאי בכל עת לבטל הסכמתו ולחדול מקבלת דיוור ישיר, ומוותר על טענה או תביעה בענין זה.

נדרשה החברה למחוק ממאגר המידע שמו של אדם או מידע המתייחס אליו, תמחק החברה את המידע הדרוש לפניה אליו, והמידע לא ישמש לפניה למשתמש. עם זאת, החברה תהא רשאית לשמור מידע הדרוש לה לעסקיה ובכלל זה תיעוד פעולות מסחריות שביצע. תיקון או מחיקה של מידע על פי בקשת משתמש או סירוב לעשות כן ייעשו על פי תקנות מכח חוק הגנת הפרטיות.

8. אגרות המידע של "למטייל" ונקודות "למטייל"

בעת ההרשמה לאתר לקבל אגרות מידע של "למטייל" (בין באמצעות הרשמה ישירה ובין באמצעות פייסבוק), נותן המשתמש את הסכמתו להיכלל בתוכנית "נקודות למטייל" (ראו תקנון זה להלן) מנוי המסיר את שמו מרשימת דיוור של "למטייל" יפסיק לצבור "נקודות למטייל".

9. תכנים באתר שמקורם בגולשים

באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר ע"י גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, טיפים, דיווחים, קבוצות דיון (פורומים), בלוגים, תגובות לכתבות (טוק בקים), הודעות חיפוש שותפים, תחרויות וכד'.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

 1. כל תוכן שידוע לגולש המבקש להעבירו לאתר שהוא שקרי, מטעה או מסולף או הנחזה על פניו להיות שקרי, מטעה או מסולף;
 2. תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של חוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
 3. כל תוכן פוגעני, מעליב, עויין או מאיים;
 4. כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
 5. כל תוכן שיש בו כדי לעודד גזענות או אפליה פסולה, לרבות על בסיס מין, לאום, גזע, צבע עור, מוצא, עדה, נטייה מינית, אמונה או השקפה פוליטית, נכות או עיסוק;
 6. תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למעביר התוכן או שיש בהם כדי לפגוע בזכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכיוצ"ב.
 7. תכנים וכל תוכנת מחשב, קוד או יישום הכוללים וירוס מחשב כלשהו, וכן תכנים עוינים הידועים כ"סוס טרויאני", תולעים ("worms"), יישומים מזיקים וכיוצ"ב .
 8. תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו.
 9. כל תוכן הנוגע לקטין או מזהה אותו, פרטיו האישיים, מענו או דרך התקשרות עמו.
 10. כל תוכן שיש בו כדי לזהות אישית אנשים אחרים תוך פגיעה בפרטיותם.

אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. החברה רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בענין זה.

החברה ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת ולמנוע מהמפרסם העברת תכנים נוספים לאתר.

החברה רשאית לערוך כל תוכן המועבר לאתר, ובכלל זה לקצרו.

גולשים השולחים תכנים למערכת למטייל לצורך הצגתם במסגרת האתר, לרבות צילומים או תמונות, מצהירים בעצם פנייתם לאתר או בהעברת התכנים לאתר כי:

 • כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן.
 • גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו וכיוצ"ב.
 • גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ"ב.
 • גולש המעביר תוכן לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ובכל דרך שהיא, ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן באתרים אחרים בקבוצת "למטייל" ובפרסומים אחרים, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.
 • מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו, מבלי שתחול עליה חובה לעשות כן או להודיע על כך מראש.
 • בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
 • ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים באתר לרבות לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה או נזק שייגרמו עקב פרסום תכנים או תגובות לתכנים באתר.
 • ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון, דוא”ל וכיוצ"ב. למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. תכנים אלה אינם מבטאים את עמדת מערכת האתר, ואין בפרסומם כל ערובה לאמינותם, דיוקם, תקפותם או חוקיותם. החברה אינה אחראית לשימוש שייעשה ע"י צד שלישי כלשהו בתכנים שיפורסמו ע"י משתמש באתר.
 • הגולש מוותר על כל טענה או תביעה נגד החברה או מי מטעמה בכל הקשור להצגתו/ או לשימוש בתוכן שמקורו בגולש באתר.

באשר לפרסום במדורי "מחפשים שותפים", הפורומים והבלוגים, יש לקרוא גם את סעיפים 5, 6 ו-7 שלהלן, בהתאמה.

10. פרסומות ומידע מסחרי

באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומות, המודעות המידע הפרסומי וההצעות המסחריות המתפרסמים באתר או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם. האחריות הבלעדית לתוכן הפרסומי והמסחרי שבאתר חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד מטעם האתר לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר. החברה אינה צד לעסקה כלשהי הנקשרת עקב פרסום באתר .

החברה רשאית למנוע פרסום, שיווק או קידום באתר של בתי עסק, חנויות, חברות ומותגים המתחרים בקבוצת "למטייל", לרבות חנויות וירטואליות המופעלות מחוץ לישראל, אתרי אינטרנט מתחרים, מבטחי נסיעות מתחרים, וכל מתחרה אחר בפעילויותיה המסחריות של קבוצת "למטייל".

החברה רשאית לעשות שימוש בזכות זו גם ביחס לתוכן גולשים במערכת הפורומים או הבלוגים.

11. שירותים של צדדים שלישיים

החברה רשאית להעמיד לרשות גולשים באתר שירותים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים, המוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי החברה. במהלך השימוש בשירותים אלה עשוי המשתמש להתבקש למסור פרטים אישיים, וייתכן שייאסף לגביך מידע. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי שירותים אלה ולכן מומלץ שתעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.
 החברה עשויה להיעזר בגופים לצורך קבלת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרי למטייל. גופים אלה אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את הגולש אישית ונועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

12. Cookies ו- Web Beacons

אתרים משתמשים ב'עוגיות (Cookies) 'לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של הגולש יוצר לפי פקודה ממחשב. חלק מהעוגיות יפקעו בעת סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב הגולש. לדוגמה, במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files.

ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר הגולש, משך הזמן ששהה באתרים, מהיכן הגיע אל האתרים, מדורים ומידע שהגולש מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי הגולש בכל פעם שהגולש מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

גולש שאינו רוצה לקבל Cookies יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. לשם כך הוא מוזמן להיעזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות מהגולש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, מוצע לא למחוק אותן אלא אם הגולש משוכנע שהוא רשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

החברה עשויה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתריה, כך שהמודעות בהן צופה הגולש בעת הביקור באתרי למטייל מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב הגולש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתונים כגון גיל, מגדר או תחומי עניין המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד Google Analytics. המידע הנאסף איננו מזהה את הגולש אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של אתרי למטייל.

13. תקנון "מחפשים שותפים"

הפרסום במדור זה הינו בכפוף לתקנון האתר ובייחוד לסעיף 7 לעיל. כל הפרטים והמידע המפורטים במדור זה הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של מוסר המידע. החברה אינה אחראית לתוכן המודעות והמידע המוצגים במדור זה ואין בפרסום באתר משום המלצה, עידוד או הבעת דעה כלשהם מטעם האתר ביחס למוסר המודעה, אמינותו, התנהגותו או ביחס לכל דבר אחר הקשור במוסר המודעה או בתוכנה.

יש להשתמש לצורך פרסום כל מודעה או מידע במדור "מחפשים שותפים" במערכת המסרים של האתר ולהימנע מפרסום כתובת דוא"ל פרטית.

פרסום פרטים אישיים ובכלל זה כתובת דוא"ל פרטית, שם, כתובת או מספר טלפון וחשיפתם לכלל הגולשים עלול לגרור תגובות בלתי צפויות ו/או בלתי ראויות ולגרום לתוצאות שאינן בשליטת החברה. החברה אינה אחראית לתגובות שיישלחו למשתמש ע"י משתמש אחר, או לכל תוצאה עקב שימוש שייעשה בפרטים אישיים או בכל מידע אחר המתפרסם באתר.

לחברה זכות ההחלטה הסופית לגבי פסילה או פרסום כל חלק מהמודעות/ מהחומר המועבר אליה ע"י גולשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לערוך מחדש את מודעות/ עצות הגולשים ולהתאימן לרוח החומר המפורסם באתר. פרסום מודעה או חיפוש מודעה במדור "מחפשים שותפים" מהווים הסכמה ואישור מצד הגולש כי קרא את הפסקה לעיל, הבין את תוכנה ומסכים לאמור בה.

14. תקנון מערכת הפורומים

הפרסום במדור זה הינו בהתאם לתקנון האתר ובייחוד לסעיף 7 לעיל. מערכת הפורומים של "למטייל ברשת" הינה מקום מפגש לגולשים המיועד להחלפת דעות, לפרסום שאלות, מתן תשובות ורעיונות במגוון כולל של נושאים. אנו מבקשים מהגולשים לשמור על עקרונות הבסיס המופיעים בתקנון וליידע כי הפורומים נתונים לפיקוח מצד הנהלת הפורומים ובידיה הזכות לנהוג ע"פ שיקול דעתה המקצועי למחוק, לשנות, לעדכן ולבטל הודעות אשר אינם עומדים בתנאי התקנון. מטרת הנהלת הפורומים אינה לצנזר או למנוע חופש ביטוי מגולשים אלא לשמור על תרבות שיחה הוגנת העומדת בתנאי התקנון.

אנו מבקשים לשמור על תרבות דיון בין הגולשים ולהימנע משפה פוגענית, קללות, גידופים, דברי נאצה איומים, גסות רוח, וכן תכנים שיש בהם משום עבירה פלילית או העלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.

הפצת מידע – יש להימנע ממשלוח כמות הודעות רציפה בעניין זהה. אין לפרסם בפורום תכנים שמטרתם לפגוע או לשבש את פעילות הפורום או המשתתפים.

אין לפרסם במערכת הפורומים הודעות או הצעות למכירה או לקניה של ציוד "יד שניה" או מודעות "מחפשים שותפים".

כניסה למערכת הפורומים מהווה הסכמה ואישור מצד הגולש כי קרא את הפסקה לעיל, הבין את תוכנה ומסכים לאמור בה.

15. תקנון מערכת הבלוגים

כתיבת בלוג באתר "למטייל" כפופה לתקנון הכללי של האתר, בייחוד לסעיף 7 לעיל ולרבות לזכות הנתונה לעורכי האתר לערוך או להסיר פוסטים שאינם עומדים בכללי התקנון. כל הכתוב או הצילומים בבלוג הם באחריותו הבלעדית של הכותב, ואתר למטייל אינו נושא באחריות לתכנים אלה.

מערכת האתר רשאית לעשות שימוש בתכני הבלוג, לרבות תמונות, לצרכי פרסום כתבות וטיפים במדורי האתר ו/או כל פעולה אחרת, לקידום אתר למטייל ומערכת הבלוגים והכותב מוותר על כל תביעה או דרישה בענין זה, לרבות בקשר עם זכותו המוסרית בתוכן המועבר..

אין להשתמש במערכת הבלוגים לצורך פרסום פוסטים לצרכים מסחריים-שיווקיים, אין עליהם לכלול מידע פרסומי ואין עליהם לקדם אתרי אינטרנט אחרים (בצורת שתילת קישורים או כל אמצעי קידום אחר).

15. תקנון מערכת "לאן אתה טס"

מערכת "לאן אתה טס" שבאתר מאפשרת לגולש המעוניין בכך לקבל מידע על יעד או יעדי נסיעה ספציפיים לפי בחירתו. גולש שיירשם למערכת "לאן אתה טס" תוך אישור הסכמתו לקבלת עדכונים על יעד או יעדים שיבחר, ושימסור את הפרטים הנדרשים לקבלת השירות, יקבל לכתובת הדוא"ל שמסר עדכונים ומידע בקשר עם היעד/ים שבחר. ניתן לקבל עדכונים לזמן מוגבל, בהתאמה לזמני נסיעה שיצוינו על ידי הגולש.

המידע שיישלח לגולש ביחס ליעד שבחר יהיה מתוך המידע שבידי מערכת האתר, ויכול שיכלול קישור לעמוד הכולל מידע על היעד באתר או במערכת "למטייל מרקט".

העדכון שיישלח לגולש יכול שיכלול מידע פרסומי, הצעות או תוכן שיווקי בקשר עם היעד המבוקש.
גולש שנרשם למערכת "לאן אתה טס" מסכים לקבלת מידע פרסומי, הצעות או תוכן שיווקי כאמור במסגרת או בנוסף לעדכון, כולל הודעת ברכה בשובו לארץ, בהתאם לזמני הנסיעה שציין הגולש.
 מערכת "לאן אתה טס" הינה מערכת נפרדת ממערך הניוזלטרים של אתרי למטייל. אין בהרשמה למערכת משום אישור לקבלת ניוזלטרים מאתרי למטייל, ואין בהרשמה למערך הניוזלטרים כדי להירשם למערכת "לאן אתה טס".

על המידע ועל השירות המוצע לגולש חל האמור בתקנון זה. המידע נמסר כשירות לגולשים ולא ישמש עילה לתביעה כלשהי.

16. תוכנית הנקודות של "למטייל" – סיום

תוכנית הנקודות של "למטייל" תסתיים ביום 1.8.2017 בכפוף לתנאים המפורטים להלן בכל הקשור לצבירת נקודות ולמימוש נקודות שנצברו.

החל מיום 1.8.2017 לא ניתן יהיה לצבור נקודות על תכנים חדשים שהתפרסמו מאותו יום ואילך, במסגרת תוכנית הנקודות של "למטייל", ושלב צבירת הנקודות בשל תכנים חדשים יסתיים סופית במועד זה.

צפייה בתכנים אשר התפרסמו קודם ליום 1.8.2017 ואשר זיכו את החבר בנקודות, תמשיך לזכותו בנקודות שייצברו במהלך שנה מיום פרסום התכנים, בכפוף לתקנון התכנית (לצפייה בתקנון זה).
מימוש נקודות שנצברו על ידי גולשים הרשומים באתרי "למטייל" כחברים המשתתפים בתוכנית, עד ליום 1.8.2017, יהיה בתנאים ובאופן הבאים:
 הנקודות שנצברו כאמור יהיו ניתנות למימוש ולהמרה לשוברי קניה כמפורט בתקנון תוכנית הנקודות, ככל שהוראות לא בוטלו בתקנון האתר. עד ליום 1.1.2018 ניתן יהיה לממש נקודות שנצברו ולהמירן לשוברי קניה באמצעות המערכת הייעודית להנפקת שוברים שבאתר "למטייל" ("המערכת"). במועד זה תיסגר המערכת סופית.

חברים שייוותרו בידיהם נקודות תקפות שנצברו כדין ואשר לא הומרו לשוברי קניה באמצעות המערכת עד לסגירתה ביום 1.1.2018, יהיו רשאים לפנות ל"למטייל" ולקבל שוברי קניה שווי ערך שלא באמצעות המערכת. מימוש הנקודות כאמור ייעשה בדוא"ל או בתיאום טלפוני.

שוברי מתנה שיונפקו על ידי חברים באמצעות המערכת טרם סגירתה יהיו ניתנים למימוש כאמצעי תשלום בחנויות "למטייל" הריאליות (למעט חנות "שלג"), עד ליום 31.12.2020.

לתקנון התוכנית החדשה כפי שיהיה בתוקף עד ליום 1.8.2017 בכל הקשור לצבירת נקודות ועד ליום 1.1.2018 בכל הקשור למימוש נקודות.

על תשלום בחנויות "למטייל" באמצעות שוברים, החזרת מוצרים שנרכשו בשוברים יחולו הוראות תקנון התוכנית שלא בוטלו.

17. סמכויות החברה וזכויותיה

החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, מלבד לצורך תפעול האתר, אלא אם החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו נגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש, לרבות הגשת תלונה. במקרה זה תהא החברה רשאית לפי שיקול דעתה למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

כן תהיה החברה רשאית לחשוף מידע אודות משתמשים במקרים הבאים:.

 • במקרה בו מידע על המשתמש מפורסם על ידיו;
 • בעת רכישת מוצרים או שירותים בשיתוף עם האתר, לצורך השלמת הליך הרכישה ושמירת קשר עם המשמש;
 • במקרה של הפרת תנאי השימוש באתר או ביצוע פעולה אשר לדעת האתר מנוגדת להוראות הדין.
 • במקרה שלדית מפעילי האתר הדבר נחוץ למניעת נזק לגופו או לרכושו של אדם, לרבות המשתמש.
 • במקרה של מיזוג עם תאגיד אחר, ובכפוף לתנאי התקנון.

החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם לדעת החברה ועל פי שיקול דעתה המוחלט, המשתמש לא עמד בתנאי השימוש, כולם או חלקם, או עלול לעשות כן, או אם המשתמש עלול לדעת החברה, לעשות שימוש לרעה בשירותים, כולם או חלקם, לרבות נגד החברה.

18. אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשביה אין בהם בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת שהשירותים באתריה חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

19. תקשורת בין גולשים

השימוש באתר עשוי לאפשר תקשורת בין גולשים באמצעות מערכת מסרים פנימית שהאתר מספק. ידוע לגולש כי העברת תכנים מצידו לאתר עשויה לחשוף אותו לקבלת הודעות או מסרים ממשתמשים אחרים.

החברה אינה צד לתקשורת בין גולשים ואינה אחראית לתוכנה. הגולש פוטר את החברה, מנהליה ומי מטעמה מכל אחריות בקשר עם תקשורת זו וכל תוצאה שלה.

20. פיצוי/ שיפוי

המשתמש יפצה ו/או ישפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, כתוצאה מהפרה של תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

21. תכני גולשים

המשתמש מצהיר כי כל תוכן (להלן “תכנים”) שיועלה לאתר על ידו, ובכלל זה חוות דעת, תגובות, המלצות לטיולים, פעילויות, מקומות לינה, מדריכי טיולים, נקודות חן, טיפים, בלוגים, תמונות, סרטוני וידאו, מידע בפורומי האתר, מידע על אירועים, אטרקציות, צימרים, דיווחי פריחה ו/או כל חומר אחר המועלה על ידו לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן - תכני גולשים), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו הוא באחריותו הבלעדית, והמשתמש אחראי באופן בלעדי לתכנים שהועלו ו/או נשלחו על ידו לאתר ו/או למי משירותיו.

המשתמש מתחייב כי כל הודעה, מסר, המלצה וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. המשתמש לא יעלה לאתר ו/או ישלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים, ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים לאתר.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

* תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;

* תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.

* תכנים המכילים תוכנות מחשב זדוניות מכל סוג או מין שהוא לרבות וירוס מחשב, תוכנות ריגול וכו'.

בעלי האתר ו/או מי מטעמה רשאים לסרב לפרסם תכנים אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והם רשאים למחוק תכנים כאמור בכל עת.

משתמשים המעלים תכנים לאתר מצהירים בזאת כי :

* כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות יוצרים השייכות לאחרים.

* ידוע להם כי התכנים הנמסרים על-ידם לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.

* ידוע להם כי עליהם לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצב
במסירת תכנים לאתר, מקנה המשתמש לאתר רישיון חינם, בלתי חוזר ובלתי מוגבל בזמן ובכל היבט אחר, לפרסם, להפיץ, לערוך, לעבד, ולעשות כל שימוש אחר בתכנים, על פי שיקול דעת מנהלי האתר, ותוך ויתור על כל טענה בקשר עם האמור לעיל, לרבות בקשר עם הזכות המוסרית בתכנים.
 * הגולש פוטר את האתר, מנהליו ובעליו באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר.

בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את האתר ובעליו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו להם, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים לאתר, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של בעלי האתר, והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי האתר או בעליו בקשר עם התכנים האמורים.

איסור על פרסום תכנים בעלי אופי פוליטי באתר

אין לפרסם באתר מודעות או כל תוכן אחר שנועדו לקדם נושאים פוליטיים או שמקורם בגופים פוליטיים. החברה רשאית להוריד בכל עת כל מודעה או תוכן הנושאים אופי פוליטי לפי שיקול דעתה המוחלט, והמפרסם מוותר על כל טענה בענין זה.

22. הגבלת אחריות

בעלי האתר אינם מתחייבים שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל האתר מי מספקיו ו/או מי מטעמו.

אספקת השירותים עי האתר תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ובעלי האתר אינם אחראים לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

בעלי האתר אינם אחראים לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשים באתר ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשים לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ובעלי האתר אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

בעלי האתר אינם אחראים לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולשים אשר מועלים לאתר. כמו כן, בעלי האתר אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או שירותים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

הגולש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר באחריותו הבלעדית של הגולש והוא אחראי בלעדית לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש לא יעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא ינהג בכל דרך העלולה לגרום לאתר נזקים.

בעלי האתר אינם בודקים ו/או עורכים ו/או מפקחים על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולשים ו/או כל צד ג' ואינם אחראים לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתם, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לתבוע פיצוי או שיפוי עבור כל נזק שיגרם להם ו/או למי מטעמם ו/או למפעילם בעקבות התכנים האסורים.
 בעלי האתר אף אינם שולטים, אינם מפקחים ואינם אחראים על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך האתר. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותה הבלעדית.

במידה והגולשים יתקשרו עם גורמים שלישיים, כגון מדריכים, מקומות לינה, הסעדה ונותני שירותים למיניהם, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשים לבין הגורמים השלישיים, ובעלי האתר אינם צד להתקשרות. בעלי האתר אינה אחראים בשום דרך, ולא ישאו באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולשים כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר ו/או בעליה בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולשים, והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני גולשים או הצבת קישור באתר לא תתפרש כהצעה לגולש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר ו/או בעליה לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש ועל אחריותו הבלעדית.

בשום נסיבות לא תחול על בעלי האתר ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, פיצויים עונשיים, פיצויים בגין נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, פיצויים בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת.

23. ניתוק, הפסקה ושינויים

האתר רשאי להסיר תכנים, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

24. תאור והמלצות למסלולי טיול

באתר מופיעות המלצות ותיאורים של מסלולי טיול. מובהר, כי המידע בתיאורים אלה הוא כללי. אין להסתמך רק על המידע באתר לצורך עריכת טיולים, וחובה על המשתמש ליידע את עצמו היטב לרבות להצטייד במפה עדכנית או מדריך מוסמך לפני היציאה למסלול. ככלל, אין לראות במידע שמופיע באתר בנושא טיולים מעבר להצעה כללית לטיול בלבד.

מומלץ לכל המטיילים לבדוק עם הרשויות המוסמכות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, ובכלל זה גם לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות.

25. ארגון טיולים על ידי גולשי האתר

האתר או בעליו אינם נושאים באחריות כלשהיא לטיולים שמארגנים הגולשים, בין אם הם משתמשים רגילים ובין אם הם מדריכים, בכלל זה להתאמת הטיולים לנרשמים אליהם, בטיחותם, איכות המדריכים וכל פרט הקשור בטיולים אלו.

מומלץ לכל המטיילים היוצאים לטיולים אלו לבדוק שהמסלול מתאים ליכולתם הן מבחינת הקושי והן מבחינה בטיחותית.

מומלץ לוודא שהטיול מלווה במדריך מוסמך עם ביטוח מתאים לטיולים מסוג זה, כולל ביטוח צד ג.

הגולש מצהיר בזאת שהיציאה לטיול שלו ושל בני משפחתו היא על אחריותו בלבד ולא תהיה לו כל טענה כלפי בעלי האתר במידה שבמהלך הטיול או בדרך לטיול או בחזרה מהטיול ייגרם לו או למי מבני משפחתו נזק או פגיעה כלשהיא.

טיולים מטבעם עלולים לחשוף מטיילים לסיכונים שונים. הגולש מצהיר כי הינו מודע לסיכון הכרוך בטיולים, והוא לוקח על עצמו אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לו ולמשפחתו.

הגולש מצהיר שברר היטב במה כרוכים טיולים בטבע לרבות הסיכונים והנזקים שעלולים להיגרם לו ו/או לבני משפחתו כתוצאה מכך וברור לו היטב שטיול בטבע כרוך בסיכון מסוים ועלול להיגרם למשתתפים בו וגם לי נזק, לרבות נזקי גוף, פציעה ואף מוות. הגולש מצהיר שהוא דואג/ת לבטח עצמו ובני משפחתו באופן עצמאי בכיסויים המתאימים.

בהיות מודע/ת לכל הסיכונים הכרוכים בטיול בטבע, הגולש נוטל/ת על עצמו ובני משפחתו סיכונים אלה מרצון ובוחר/ת להשתתף בטיול, למרות הסיכונים.

הגולש מקבל/ת על עצמי אחריות מלאה לכל נזק שיגרם לו ו/או לבני משפחתו במהלך הטיול, בכל מקום, לרבות נזק גופני, פציעה, מוות ו/או נזק לרכוש (להלן: הנזק).

הגולש ובני משפחתו מוותרים, ויתור מלא, סופי ומוחלט על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי בעלי האתר, האתר ו/או מנהלים מטעמם ו/או עובדיהם ו/או שלוחיהם.

הגולש מתחייב/ת להחזיר לבעלי האתר ו/או לשפות אותם בגין כל סכום אותם ישלמו ו/או בגין כל חיוב בו יחוייבו בקשר לכל נזק, כהגדרתו לעיל, שייגרם לו ו/או לבני משפחתו, תוך 7 ימים מיום התשלום עי בעלי האתר ו/או מיום חיובם, המועד המוקדם מבין השניים.

26. שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה. החברה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. החברה תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.
על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוזות תל-אביב יפו והמרכז.
פרטי התקשרות:
• אימייל: [email protected]
• טלפון: 077-3334555
 • כתובת: למטייל ברשת רחוב אימבר 7 פתח תקווה 49511

כתבות נוספות עבורך

דילים לחופשה המושלמת

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

חופשה של פעם בחיים

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי