תקנון תכנית הנאמנות של למטייל

מערכת אתר למטייל
|

בהמשך להודעה שנשלחה לחברי המועדון ביום 16/3/22, הרי שעל אף כל האמור בתקנון זה, בתאריך 15/12/22 תסתיים תכנית מועדון הלקוחות במתכונתה הנוכחית. במועד זה גם תסתיים האפשרות לצבור והאפשרות לממש את מטבעות המועדון.

הגדרות לצורך תקנון זה:
 "למטייל" - "קבוצת "למטייל" שהינה הבעלים והמפעילה של אתרי למטייל כהגדרתם להלן ושל רשת חנויות "למטייל", שכתובתה רחוב אימבר 7 פתח תקוה.

"אתרי למטייל - "אתר "למטייל ברשת" ו/או אתר "טיולי".

"חבר" - חבר הרשום באתרי "למטייל" המשתתפים בתוכנית כמפורט להלן.

"תכנית הנאמנות" 

התכנית המאפשרת לחבר קבלת הטבות בחנויות ובאתרי למטייל, לרבות על פי תכנית מטבעות למטייל, בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים להלן וכפי שיקבעו ע"י "למטייל" מעת לעת.

התוכנית תחל ביום 25.5.2018 ותימשך עד למועד סיומה כפי שייקבע על ידי למטייל ויפורסם באתרי למטייל.

"תכנית מטבעות למטייל"

התוכנית לצבירת מטבעות למטייל ומימושם ע"י חברים במסגרת תוכנית הנאמנות ובהתאם לתנאים ולכללים המפורטים להלן וכפי שייקבעו ע"י "למטייל" מעת לעת.

התוכנית תחל ביום 20.7.2018 ותימשך עד למועד סיומה כפי שייקבע על ידי למטייל ויפורסם באתרי למטייל.

"מטבעות למטייל" או "מטבעות ברי תוקף" - מטבעות הנצברים בחשבון החבר בתכנית בתמורה לפעולות המפורטות מטה ולפעולות אחרות כפי שייקבע ע"י למטייל מעת לעת.

מטבעות למטייל יהיו בתוקף וניתנים להמרה לשוברי קניה במשך תקופה של שנתיים מיום ביצוע הפעילות שכתוצאה ממנה נצברו.

פירוט סכום המטבעות שנצברו בחשבון הגולש יפורסם במדור "מטבעות למטייל שצברתי באתר למטייל" בתיקיית "האזור האישי" הפרטית שלו באתר למטייל, כולל פירוט מדויק ביחס למועד ולאופן צבירת המטבעות.

"שוברי קניה" - שוברים אשר החבר יהא זכאי לקבל בתמורה למטבעות בנות תוקף שצבר בהתאם לתקנון זה.

בהצטרפותך למועדון הנך נותן את הסכמתך לקבל דואר אלקטרוני/או מסרונים (SMS) המכילים מידע שיווקי, מסרים שיווקיים או תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב.

הנך מסכים לקבל עדכונים, הטבות, הצעות, מבצעים פרסום וכיו"ב בנושאים שונים מרשת למטייל ומהגופים הנכללים בקבוצת למטייל לרבות בין היתר, המרכז לטיולים בע"מ, לרבות למטייל ציוד ומידע בע"מ, למטייל ברשת.קום (2000) בע"מ ומלמטייל סוכנות לביטוח בע"מ, באמצעות חברת שופינגכארד אס. סי ניהול מועדוני לקוחות חכמים בע"מ, מפעילת המועדון ומאתרים ו/או גופים הקשורים למי מהם ו/או המשתפים עימם פעולה בקשר למועדון הלקוחות. ידוע לך כי עליך להודיע להנהלת הרשת באם אינך מעונין לקבל דבר פרסומת בכלל ו/או בערוץ שיווקי כזה או אחר.

הצטרפות בכפוף לתקנון זה. נכתב בלשון זכר, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. כללי תכנית הנאמנות 

החברות בתוכנית הנאמנות תאפשר לחבר הרשום קבלת הנחות והטבות אישיות ובלעדיות בחנויות למטייל, ובשירותי התיירות המוצעים באתרי למטייל וכן השתתפות בתוכנית המטבעות וזאת בכפוף לכל הכללים, התנאים, המדיניות והנהלים ש"למטייל" תאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותפרסם באתרי "למטייל".

החברות בתוכנית הנאמנות והזכויות הניתנות מכוחה הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

2. כללי תכנית מטבעות למטייל 

החברות בתוכנית מטבעות למטייל, צבירת המטבעות ופדיונם יהיו בכפוף לכל הכללים, התנאים, המדיניות והנהלים ש"למטייל" תאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותפרסם באתרי "למטייל".

3. צבירת מטבעות

לצבירת מטבעות ברי תוקף, על הגולש להיות חבר רשום (בעל סיסמת כניסה) באחד מאתרי למטייל, לאחר שאישר הסכמתו לאמור בתקנון האתר ואישר את הסכמתו לקבל דיוור ועדכונים מ"למטייל" באמצעות דוא"ל.

3.1 צבירת מטבעות בתוכנית הינה בכפוף לתנאים הבאים:

  • כתנאי מוקדם והכרחי לצבירת מטבעות בנות תוקף מפעולות ומרכישת שירותים וטובין באמצעות אתרי למטייל, על הגולש להיות חבר רשום (בעל סיסמת כניסה) באחד מאתרי למטייל לאחר שאישר הסכמתו לאמור בתקנון האתר ואישר את הסכמתו לקבל דיוור ועדכונים מ"למטייל" באמצעות דוא"ל שמסר במועד ההרשמה.
  • כתנאי מוקדם והכרחי לקבלת הטבות תכנית הנאמנות וצבירת מטבעות מרכישות ופעולות המתבצעות בחנויות "למטייל", על הקונה למסור את פרטי הטלפון הנייד הפרטי שלו להוספה לקובץ פרטיו האישיים ברישומי למטייל או לשלוח באמצעות הנייד מסרון לטלפון 052-9999333 עם שמו הפרטי ולהשלים את יתר הפרטים האישיים הנדרשים ממנו במסרון ההצטרפות שיישלח אליו בהמשך לפנייתו במסרון ממערכת למטייל, כולל אישור על הסכמתו להצטרף למערכת הנאמנות ואת הסכמתו לקבל דיוור ועדכונים מ"למטייל"
  • צבירת המטבעות תחל מרגע ההצטרפות לתוכנית כאמור לעיל על פי התנאים המפורטים בדף הפעולות המזכות במטבעות כמפורט בנספח לתקנון זה וכפי שיתפרסם באתר למטייל במועד ביצוע הפעולה.
  • ניתן לצבור מטבעות ברכישת טובין ושירותים שבגינם הוצאה חשבונית/נצרכו בפועל.

3.2 ידוע לגולש כי הזכאות ל"מטבעות למטייל" נקבעת, בין היתר, בהסתמך על מידע ונתונים שמתקבלים מצדדים שלישיים, כגון ספקים אשר רכישת שירותיהם מזכה את החבר בצבירת המטבעות. הגולש מאשר הסכמתו לכך שנתוני הזמנות שביצע יימסרו ל"למטייל", אשר תהיה רשאית לשמור ולנתח את הנתונים כאמור לצורך התוכנית. צבירת המטבעות תהיה בכפוף לדיווחי גובה העסקאות, על פי סוגי המטבע השונים, שיתקבלו מפעם לפעם בלמטייל מאת הספקים בלבד. המטבעות ישויכו לחשבון הגולש במועד דיווח מימוש העסקאות מאת הספקים.

3.3 באחריות החבר לבדוק את מצב המטבעות שנצברו בחשבונו מעת לעת.

3.4 למטייל רשאית לבחור את אופן התקשור והדיוור לחברים הרשומים בתוכנית הנאמנות.

3.5 צבירת המטבעות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.

3.6 ההשתתפות (צבירה ומימוש) בתוכנית המטבעות אסורה על עובדי החברות בקבוצת למטייל וכן על בני משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות).

3.7 קניה של מוצר או שירות שבוטלה תוך קבלת החזר כספי לא תזכה את הרוכש במטבעות, ומטבעות שהוצאו ונצברו בגין קניה כאמור לפני ביטולה, יבוטלו ויקוזזו מחשבון החבר הרוכש.

4. מימוש מטבעות למטייל

4.1 במערכת ייעודית הקיימת באתר למטייל, יוכל חבר בתוכנית מטבעות למטייל להמיר את המטבעות שצבר בשובר קניה או בהטבה אחרת על פי אחת מהאפשרויות העומדות בפניו והמפורטות בדף קובץ אפשרויות המימוש המעודכן המפורסם באתר "למטייל". המטבעות

4.2 המרת מטבעות למטייל לשובר קניה או להטבה אחרת תיעשה באופן ובתנאים המפורטים בתקנון זה ובתנאי המימוש כפי שיפורטו באתר "למטייל" מעת לעת ביחס לכל אחת מאפשרויות המימוש הנתונות לחבר. רק עמידה מדויקת בתנאי המימוש תזכה את החבר בקבלת ההטבה.

4.3 השובר לקבלת הההטבה יהיה בר תוקף מיום הנפקתו על ידי החבר שצבר את המטבעות וזאת לתקופה מוגבלת בהתאם לתנאים המפרסמים בשובר הנשלח לבית הלקוח ומופיעים באזור האישי . מטבעות שהומרו לשובר שהונפק יסומנו כמטבעות שנפדו מרגע הנפקת השובר. החבר יוכל להציג את השובר באמצעות צילום המוצג בסמרטפון ו/או להדפיס את השובר מתוך המערכת ללא הגבלה, ואולם התאריך הקובע לצורך ספירת הימים לתוקפו של השובר יהיה תאריך ההנפקה של השובר ותוקפו המפורסם.

4.4 שובר כאמצעי תשלום כספי (לדוגמא, שובר בערך כספי של 50 ש”ח) לרכישות בלמטייל, יהיה ניתן למימוש רק ברכישות בחנויות למטייל הרגילות ולא בחנות האינטרנטית וזאת באפשרות ניצול של 2 שוברים ביום לכל היותר.

4.5 לא ניתן לעשות שימוש חוזר או נוסף בשובר שמומש. שובר שמומש יופיע כנפדה במערכת למטייל, לא יהיה ניתן לשימוש, ולא יזכה את המחזיק בו בזכות כלשהי.

4.6 השובר אינו ניתן להמרה בכסף, החזר כספי ו/או בקבלת שווה ערך. ההטבה היחידה שהשובר יקנה לבעליו - החבר שצבר את ההטבה - היא זו המפורטת בשובר.

4.7 מוצרים שנרכשו ב"למטייל" ושהתמורה עבורם שולמה בשובר קניה על פי תוכנית המטבעות אינם ניתנים להחזרה או להחלפה, למעט אם ביטול העסקה מבוקש בשל פגם או אי התאמה במוצר.

5. כללי

5.1 כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים.

5.2 שום ויתור ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בתקנון זה לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב ע"י למטייל ושום איחור בשימוש ו/או עמידה על זכויותיה של למטייל, לא ייחשב כוויתור מטעמה, ולמטייל תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או חלקן, הן לפי תקנון זה והן לפי הדין, בעל עת שתמצא לנכון.

5.3 תקנון זה, כפי שיתוקן מפעם לפעם ע"י למטייל, מסדיר באופן בלעדי וסופי את זכויות החברים בתוכנית.

5.4 התנאים המפורטים בתקנון זה, כללי תוכנית הנאמנות ו/או תוכנית המטבעות המפורסמים מעת לעת ע"י למטייל באתרי למטייל, הם הכללים המחייבים את למטייל. במקרה של סתירה בין הכללים הקבועים בתקנון, לבין אלו המופיעים בכל פרסום אחר, הפרסומים באתר הם אלה אשר יקבעו.

5.5 למטייל רשאית לתקן או לשנות את תנאי התוכנית בכל עת, באמצעות פרסום השינויים באתר.

5.6 באחריות החבר לעקוב אחר הודעות הנשלחות לו מפעם לפעם ו/או שינויים והודעות המפורסמים באתרי למטייל.

5.7 בעצם אישור ההשתתפות בתוכנית הנאמנות של למטייל, הגולש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי באתר או בתוכנית עלולים להתרחש שיבושים, הפרעות או תקלות, לרבות שיבושים בלוחות זמנים ו/או בתקשורת ו/או דיווחי מכירות שהמגיעים מספקים. הגולש פוטר את מערכת האתר והתוכנית מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניינים אלה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. אם עקב תקלה באתר או בתוכנית המטבעות.

5.8 "למטייל" רשאית בכל עת לבדוק אם צבירת המטבעות או ההטבות על פי תוכנית הנאמנות או מימוש הזכויות מתבצעים על פי תקנון זה ועל פי דין. למטייל רשאית לפסול בכל עת מטבעות שנצברו או את הזכות להמרתן בשוברי קניה או בהטבה אחרת, בכל מקרה שהצבירה או צהמימוש נעשו תוך הפרה של הוראות תקנון זה, או במקרה של חשש לתרמית, חוסר תום לב או נסיבות רלוונטיות אחרות, לפי שיקול דעתה של "למטייל".

6. הפסקת החברות 

חבר רשאי להפסיק את חברותו בתוכנית הנאמנות בכל עת, ולשם כך עליו להיכנס לפרופיל המשתמש ולשנות את סטטוס ההסכמה לקבל את דיוורי התוכנית מ- "כן" ל- "לא". במקרה זה תופסק חברותו בתוכנית הנאמנות ובתוכנית המטבעות לאלתר והוא לא יהיה רשאי לקבל את ההטבות השמורות לחברים ו/או לצבור מטבעות. עם זאת, החבר יוכל להמשיך לפדות את המטבעות התקפים שכבר צבר לזכותו בהתאם לתנאים הנקובים לעיל.

דילים לחופשה המושלמת

כתבות נוספות עבורך

כתבות ומדריכים לחופשת סקי

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

ספארי צלילה: המדריך לצולל המתחיל

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

עקבו אחרינו לכל העדכונים החמים בארץ ובעולם