תקנון תכנית הנאמנות של רשת למטייל

מערכת אתר למטייל
|

החברות במועדון פתוחה לכל אדם מגיל 18

הגדרות לצורכי תקנון זה:

"למטייל" - קבוצת "למטייל" שהינה הבעלים והמפעילה של אתרי "למטייל" כהגדרתם להלן ושל רשת חנויות "למטייל", שכתובתה רחוב היצירה 23 פתח תקווה.

"אתרי למטייל" - אתר "למטייל ברשת" ו/או אתר "טיולי".

"חבר" - חבר הרשום באתרי "למטייל" המשתתפים בתוכנית כמפורט להלן.

"תכנית הנאמנות"

התכנית המאפשרת לחבר קבלת הטבות בחנויות ובאתרי "למטייל", לרבות על פי תכנית הנאמנות "למטייל", בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים להלן וכפי שיקבעו ע"י "למטייל" מעת לעת.

התוכנית תחל ביום 01/01/2024 ותימשך עד למועד סיומה כפי שייקבע על ידי "למטייל" ויפורסם באתרי "למטייל".

כללי תכנית הנאמנות

החברות בתוכנית הנאמנות תאפשר לחבר הרשום קבלת הנחות והטבות אישיות ובלעדיות בחנויות "למטייל", ובשירותי התיירות המוצעים באתרי "למטייל" וזאת בכפוף לכל הכללים, התנאים, המדיניות והנהלים ש"למטייל" תאמץ מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותפרסם באתרי "למטייל". החברות בתוכנית הנאמנות והזכויות הניתנות מכוחה הינן אישיות ואינן ניתנות להעברה.

 • חבר בתוכנית הנאמנות, הינו מי שהצטרף לתוכנית ושילם דמי חבר והכל בהתאם להוראות תקנון זה, למעט במקרים בהם פטרה רשת "למטייל" את החברים מחובת תשלום דמי חבר.
 • ההצטרפות לתוכנית כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים של 49.9 ₪ לחבר מועדון חדש ו-24.90 ₪ לחבר מועדון קיים / מחדש.
 • התשלום יבוצע במעמד ההצטרפות למועדון הלקוחות. רשת "למטייל" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את שיעור דמי החברות, להגדילם או להפחיתם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא הודעה מוקדמת, לרבות מתן האפשרות להצטרף לתוכנית הנאמנות ללא תשלום דמי חבר.
 • למען הסר ספק, במידה וחבר הצטרף לתוכנית/מועדון הלקוחות, ושילם את דמי החברות ולאחר מכן דמי החברות פחתו, לא יהיה החבר זכאי להחזר ו/או להנחה כלשהם על דמי החברות שכבר שילם.
 • החברות במועדון הלקוחות מוגבלת לשנה, וניתנת לחידוש.
 • כתנאי לחברות בתוכנית, מתחייב החבר למלא טופס הצטרפות למועדון בכתב ו/או באופן דיגיטלי, לבחירת רשת "למטייל", ובמסגרתו למסור לחברה את פרטיו לצורך רישום. בהצטרפותו ובמילוי הטופס כאמור, נותן החבר את הסכמתו לכל האמור בתקנון זה.
 • מילוי פרטי ההתקשרות בטופס ההצטרפות, מהווה תנאי לחברות במועדון, וכי החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, לסרב לקבל חבר כלשהו לתוכנית במידה ולא מסר לחברה את פרטי ההתקשרות ו/או מסרם בחלקם ו/או מסרם באופן בלתי ברור או קריא. החבר מאשר כי הפרטים אשר ימסור לרשת "למטייל" הינם נכונים, עדכניים ומלאים והוא מאשר כי יעדכן את רשת "למטייל" אודות כל שינוי בפרטים אלו.
 • בהצטרפותו של החבר, הוא מאשר ומצהיר כי הכרטיס/חברות בתוכנית, מיועד לשימושו הבלעדי והוא איננו רשאי להעבירו לאחר.
 • הנחות והטבות יינתנו ע"פ החלטת הרשת וניתנות לשינוי מעת לעת.
 • ההטבות יינתנו עם הצגת כרטיס בתוקף ות.ז בלבד.
 • חבר מועדון זכאי לרכוש פריטים בהנחה, ולממש הטבות אישיות שונות ברשת "למטייל" בהתאם לזכאותו.
 • הטבות המועדון הינן אישיות ולא ניתנות להעברה.
 • "הטבת הצטרפות": חבר מועדון זכאי להטבת הצטרפות או חידוש על סך 50 ₪ מתנה, למימוש חד פעמי. המימוש אפשרי 30 יום לאחר ההצטרפות או החידוש למועדון ולמשך 60 יום.

לא ניתן לממש כפל הטבות מועדון באותה הקנייה (לא ניתן להשתמש באותה הקניה גם בהטבת יום ההולדת 20% הנחה וגם בכרטיס ההנחה של ע"ס 50 ₪ שניתן במעמד ההצטרפות / החידוש).

 • הטבת "יום ההולדת": חבר מועדון זכאי ל- 20% הנחה.

ניתן לממש את ההטבה בחודש לועזי קלנדרי של יום הולדתו או בחודש העוקב בלבד - למימוש חד פעמי.
 ההטבה לא ניתנת למימוש בחודש בו בוצעה עסקת ההצטרפות / החידוש למועדון, ובמקרה בו ההצטרפות / החידוש בוצעו בחודש לועזי קלנדרי של יום הולדתו, מימוש ההטבה יתאפשר רק בחודש העוקב להצטרפות / לחידוש בלבד.

לא ניתן לממש כפל הטבות מועדון באותה הקנייה (לא ניתן להשתמש במסגרת אותה רכישה גם בהטבת יום ההולדת 20% הנחה וגם בכרטיס ההנחה של ע"ס 50 ₪ שניתן במעמד ההצטרפות / החידוש).

 • "הטבת ביטוח": חבר מועדון זכאי להטבה ברכישת ביטוח נסיעות לחו"ל, על סך 35 ₪ למימוש בסניפי הרשת.

ניתן לממש את ההטבה החל מרכישת הביטוח ולמשך 60 יום, ומותנה בסכום רכישה מינימלי של 99 ₪.

 • המועדון רשאי לשנות את ההנחות וההטבות, התקנון הקובע הינו התקנון הנהוג ברשת באותו זמן. תנאיו של תקנון זה יקראו בכפיפה אחת עם התקנון החדש שינוסח ובמקרה של סתירה יגברו הוראות התקנון החדש, ככל שאין באמור לגרוע מזכות מזכויותיה של רשת "למטייל".
 • אין הנהלת המועדון או הרשת אחראים על הגעת או אי הגעת דברי דואר לבית הלקוח, מסרים לנייד ולדוא"ל.
 • בהצטרפותו של החבר, הוא מאשר ומצהיר ידוע לו כי כרטיס חבר המועדון שברשותו תקף לשנה אחת בלבד, אך ניתן לחדשו בתשלום.
 • כרטיס החבר יכובד בכל סניפי הרשת.
 • בהצטרפותו של החבר, הוא מאשר ומצהיר בזה כי המידע שנמסר על ידו בטופס ההצטרפות נמסר מרצונו החופשי.
 • המועדון מדוור ללקוחותיו מידע אודות מבצעים והטבות.
 • בהצטרפותו של החבר, הוא מאשר ומצהיר כי הוא נותן את הסכמתו לקבל דואר אלקטרוני/או מסרונים (SMS) המכילים מידע שיווקי, מסרים שיווקיים או תוכן העונה על ההגדרה "דבר פרסומת" על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב.
 • בהצטרפותו של החבר, הוא מאשר ומצהיר כי הינו מסכים לקבל עדכונים, הטבות, הצעות, מבצעים פרסום וכיו"ב בנושאים שונים מרשת "למטייל" ומהגופים הנכללים בקבוצת "למטייל" ו/או מי מטעמה, לרבות בין היתר, למטייל המרכז לטיולים בע"מ, למטייל ציוד ומידע למטיילים בע"מ, למטייל ברשת.קום (2000) בע"מ, למטייל סוכנות לביטוח בע"מ, שלג עולם של סקי וסנובורד בע"מ, באמצעות חברת שופינגכארד אס. סי ניהול מועדוני לקוחות חכמים בע"מ, מפעילת המועדון ומאתרים ו/או גופים הקשורים למי מהם ו/או המשתפים עימם פעולה בקשר לכל מוצר או שירות המשווק במסגרת מועדון הלקוחות, אף אם אלה אינם נמכרים ו/או מוצעים ע"י "למטייל" באופן עצמאי ו/או אינם מהווים חלק מפעילותה העסקית השוטפת (כגון, אך לא רק, הצעות לרכישת כרטיסי SIM, מכשירים לוויניים, שירותי מתן חיסונים המיועדים למטיילים וכו'). החבר מאשר ומצהיר ידוע לו כי עליו להודיע להנהלת הרשת באם איננו מעונין לקבל דבר פרסומת בכלל ו/או בערוץ שיווקי כזה או אחר.
 • במקרה של אובדן / גניבת הכרטיס יש להודיע לאחד הסניפים או לשירות לקוחות.
 • הנפקת כרטיס חדש כרוכה בתשלום.
 • עלות הצטרפות / חידוש בהתאם לנהוג ברשת באותה עת.
 • במקרה של הפרת תנאי מתנאיו של תקנון זה, רשאי המועדון להפסיק חברות ולדרוש החזרת הכרטיס בתום שנה או קודם לכן.

תודה שבחרת להצטרף למועדון החברים של רשת "למטייל"

התקנון נכתב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים 

כתובת המשרדים: רחוב היצירה 23 פתח תקוה

בברכה,

רשת "למטייל"

כתבות נוספות עבורך

דילים לחופשה המושלמת

חדשות התיירות והתעופה

המיוחדים שלנו

קצת השראה לטיול הבא

עפים על העולם: כל מה שצריך לטיול תרמילאים

מתארגנים לטיול: ציוד, ביגוד, המלצות וטיפים לדרך

ביטוח נסיעות לחו"ל: כל מה שצריך כדי לטוס בראש שקט

מגזין החיים הטובים: לייפסטייל והשראה לחופשה

תמונות מהטיול: היעדים שהכי כיף לצלם

חופשה של פעם בחיים

הכתבות הכי נצפות השבוע

הפוסטים הכי נצפים השבוע

הטיפים הכי נצפים השבוע

כתבות ומדריכים לחופשת סקי