תקנון "תוכנית הממליצים" של למטייל

לירון-ב מערכת אתר למטייל
|
שמור לעצמי

הגדרות
לצורך תקנון זה:
"למטייל" - קבוצת "למטייל" שהינה הבעלים והמפעילה של אתרי למטייל, לרבות האתר ושל רשת חנויות "למטייל", שכתובתה - רחוב אימבר 7 פתח תקוה.
 "אתר למטייל"; "האתר" - אתר "למטייל ברשת" שכתובתו - www.lametayel.com ו- www.lametayel.co.il ובכלל זה האתרים https://ski.lametayel.co.il, https://family.lametayel.co.il, https://afty.lametayel.co.il , https://biz.lametayel.co.il
"התוכנית"; "תכנית הממליצים" – התוכנית לצבירת מטבעות ב"מועדון הנאמנות של למטייל" באמצעות משלוח טיפים לאתר למטייל, בהתאם להוראות תקנון זה וכפי שייקבע ע"י "למטייל" מעת לעת.
"חבר" –משתמש רשום באתר "למטייל" המשתתף בתוכנית על פי תקנוני "למטייל" כמפורט להלן.
"טיפ" לצורך תקנון זה – טיפ בסיסי או איכותי (כמשמעותם להלן) הכוללים המלצה, חוות דעת עצה מניסיון או מידע אישי וכיוצ"ב המועברת על ידי חבר למדור הטיפים באתר למטייל כתרומת ידע לקהילת המטיילים שבדרך וזאת על טיול בחו"ל, אתרים, אטרקציות או נושאים שונים אחרים, אשר עשויים לזכות את החבר שולח הטיפ ב"מטבעות למטייל", בכפוף לעמידה בתנאי תקנון זה.
"מדור הטיפים" – מדור באתר למטייל המפרסם תוכן גולשים שעניינו חוות דעת המלצות, עצות וכיוצ"ב בהתאם לתקנון האתר .
"נקודת עניין" –עמוד באתר למטייל ובו ריכוז טיפים ותכנים אחרים על אתר ספציפי, אטרקציה, עסק או נושא אחר ביעד בחו"ל.
 "מועדון למטייל" מועדון המזכה את החברים הרשומים בו לקבל הטבות בחנויות ובשירותים המוצעים באתרי למטייל, בכפוף לתנאים ולכללים המפורטים בתקנון בקישור שלהלן וכפי שייקבע ע"י "למטייל" מעת לעת. https://www.lametayel.co.il/club-lametayel
 "תוכנית הנאמנות של למטייל"/ "תוכנית מטבעות למטייל" תכניות המאפשרת לחבר הרשום במועדון למטייל לקבל הטבות בחנויות ובשירותי התיירות המוצעים באתרי למטייל, ולצבור "מטבעות למטייל" הניתנים למימוש ולהמרה בשוברי קניה ובהטבות אחרות, והכל בהתאם לתנאים ולכללים המפורטים בתקנון התכנית ובתקנון האתר וכפי שייקבע ע"י "למטייל" מעת לעת. להלן קישור לתקנון תוכנית הנאמנות

"מטבעות למטייל" - מטבעות הנצברים בחשבון החבר בתכנית בתמורה לפעולות המפורטות מטה ולפעולות אחרות כפי שייקבע ע"י למטייל מעת לעת.
"שוברי קניה או מתנה" - שוברים אותם יהיה חבר זכאי לקבל עקב מימוש מטבעות למטייל שבתוקף שהחבר צבר בהתאם לתקנון זה.
 "תקנון אתר למטייל" תקנון אתר למטייל – בקישור הזה.

תוכנית הממליצים כללי

1. החברות בתוכנית הממליצים, צבירת המטבעות ופדיונם יהיו בכפוף להוראות תקנון זה ותקנון אתר למטייל, ובכפוף לכללים, הנחיות והחלטות כפי שייקבעו על ידי "למטייל" מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ויפורסמו באתרי "למטייל" .
מועדי תוכנית הממליצים
 2. צבירת המטבעות על פי תוכנית הממליצים החלה ביום 12/6/2019, ותסתיים במועד שיפורסם באתר למטייל בהודעה מראש.

3. מטבעות למטייל שנצברו על פי התוכנית יהיו ניתנים למימוש באופן בתנאים ובמועדים המפורטים בתקנון תוכנית המטבעות, כפי שיהא בתוקף מעת לעת

תנאים לצבירת מטבעות בתוכנית הממליצים

4. צבירת מטבעות על ידי חבר על פי תוכנית הממליצים מותנית ברישומו של המשתתף כחבר במועדון למטייל.

4.1. הוספת טיפ חדש לאתר אשר עומד בתנאים הבאים ואשר אושר על ידי מערכת האתר:

1) טיפ בסיסי - הטיפ הנשלח צריך לכלול 50 תווים ומעלה. טיפ איכותי – הטיפ שנשלח יכלול פירוט העולה על 150 תווים.

2) הטיפ צריך לעסוק ביעד טיול שאינו נמצא בישראל. על הטיפ להיות משויך ולהתאים בתוכנו לאחת הקטגוריות שבמדור הטיפים באתר, למעט הקטגוריות הבאות, שבגינן לא יוענקו מטבעות: נותני שירותים (ישראליים או זרים), נהגים, מדריכים, חברות הסעה, סוכנויות נסיעות וחברות ארגון טיולים, וכל קטגוריה אחרת כפי שייקבע או יעודכן על ידי "למטייל" מעת לעת.

3) על הטיפ להיות על סמך ניסיון אישי של הכותב/ת שביקר/ה במקום בו עוסק הטיפ ובעל תוכן עם ערך מוסף מיוחד (שאינו כללי) לפי שיקול דעת מערכת האתר. על הטיפ לספק מידע חדש ומעניין בנושאים כפי שיוגדרו מראש מפעם לפעם על ידי המערכת.

4) על הטיפ ועל החבר שולח הטיפ לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון אתר למטייל, ובכלל זה התנאים המפורטים בסעיף 3 לתקנון אתר למטייל שעניינם "תכנים באתר שמקורם בגולשים". מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אסור שהטיפ יהיה שקרי או בעל אופי פוגעני, ועל שולח הטיפ להיות בעל זכויות היוצרים בתוכן הטיפ (לרבות תמונות) או בעל הרשאה מבעל הזכויות בתוכן הטיפ ולמסור אותו לאתר.

המטבעות שניתן לצבור

5. הוספה לאתר של טיפ בסיסי חדש העומד בתנאים שלעיל, אושר ע"י מערכת האתר והועלה למדור הטיפים באתר תזכה את החבר ב- 50 מטבעות למטייל. הוספה לאתר של טיפ איכותי חדש העומד בתנאים שלעיל, אושר ע"י מערכת האתר והועלה למדור הטיפים באתר תזכה את החבר ב- 50 מטבעות למטייל נוספים.

6. הוספת תמונה אחת לפחות לטיפ תזכה את החבר ב-50 מטבעות, בכפוף לעמידה בתנאים הבאים:

6.1. התמונה צולמה על ידי החבר או בידי מי שנתן לחבר הרשאה לשלוח את התמונה לאתר.
6.2. התמונה מצורפת לטיפ חדש שעומד בתנאים שלעיל ובתנאי שיש לה קשר ישיר לתוכן הטיפ אליו היא הוספה.
 6.3. על התמונה ועל החבר שולח התמונה לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון אתר למטייל, ובכלל זה התנאים המפורטים בסעיף 3 לתקנון שעניינם "תכנים באתר שמקורם בגולשים". מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אסור שהתמונה תהיה בעלת אופי פוגעני או תכלול צילומי ילדים או תוכן פורנוגרפי או בעלת מיני בוטה, ועל שולח התמונה להיות בעל זכויות היוצרים או בעל הרשאה למסור את התמונה לאתר.

6.4. מובהר כי עבור תמונה אחת יותר שתישלח ביחד עם טיפ ותפורסם באתר יהיה החבר זכאי למנת המטבעות כאמור, באופן חד פעמי. לא יוענקו מטבעות עבור מספר גדול יותר של תמונות שנשלחו בקשר עם טיפ אחד שפורסם באתר.

7. פתיחת נקודת עניין חדשה לטיפ חדש, העומדים שניהם בתנאים שלעיל ואושרו על ידי מערכת האתר מזכה את החבר ב-50 מטבעות נוספים - בנוסף למטבעות שיתקבלו בגין פרסום הטיפ החדש כמפורט לעיל.

8. מפעם לפעם תגדיר ותפרסם מערכת למטייל יעדים או נושאים שברצונה לקדם בתקופת קידום מוגדרת מראש. כתיבת טיפ ליעד או הנושא המקודם בתקופת הקידום - תזכה את הכותב ב-50 מטבעות נוספים.

9. מערכת האתר רשאית להתנות פרסום טיפים הנשלחים מחו"ל בתנאים נוספים, לפי שיקול דעתה המוחלט, ולהימנע מפרסום טיפים כלשהם מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה.

10. הזכות למטבעות על פי תוכנית הממליצים מותנית בעמידה בכל התנאים שלעיל, במצטבר.

צבירת המטבעות והמרתם לשוברי קניה או מתנה

11. פירוט סכום המטבעות שנצברו בחשבון החבר יפורסם במדור "מטבעות למטייל שצברתי באתר למטייל" בתיקיית "האזור האישי" הפרטית של החבר באתר למטייל, כולל פירוט מדויק ביחס למועד ולאופן צבירת המטבעות.

12. מטבעות הנצברים לזכות החבר יעודכנו במערכת בתוך 24 שעות מרגע אישור הטיפ לאחר בדיקתו -מועד ביצוע הפעולה המזכה.

13. באחריות החבר לבדוק את מצב המטבעות בחשבונו מעת לעת.

14. מימוש המטבעות שנצברו בתוכנית הממליצים יתבצע באופן המפורט בתקנון תכנית מועדון הנאמנות של למטייל

סמכות מערכת האתר
 15. מערכת האתר רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי להעניק, לא להעניק וכן לבטל הענקה של מטבעות מטיפים, תמונות או נקודות עניין שפרסמו החברים, גם אם עמדו בתנאי התקנון שלעיל.

הפסקת החברות
 16. חבר רשאי להסיר עצמו בכל עת ממועדון למטייל, אך עם הסרתו תופסק חברותו בתוכנית וכן זכאותו להטבות על פיה.

הוראות כלליות

17. בעצם אישור ההשתתפות בתוכנית הממליצים, הגולש מצהיר ומאשר כי ידוע לו כי באתר או בתוכנית עלולים להתרחש שיבושים, הפרעות או תקלות, לרבות שיבושים בלוחות זמנים ו/או בתקשורת. הגולש פוטר את מערכת האתר והתוכנית מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניינים אלה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. אם עקב תקלה באתר או בתוכנית הממליצים, לא ניתן יהיה לזכות את הגולש במטבעות להם הוא זכאי בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה מערכת האתר רשאית לזכות את הגולש בהטבה חילופית לפי שיקול דעתה, ולגולש לא תהא כל טענה בקשר עם האמור לעיל.

18. תכנית הממליצים ותנאיה מתייחסים אך ורק לתוכן המתפרסם ב"מדור הטיפים" של למטייל. ככל שיש באתר "למטייל" מדורים אחרים בהם מתקבלים ומתפרסמים תכנים אחרים של גולשים או ככל שלמטייל תפתח ותוסיף מדורים כאלה בעתיד, תנאי תכנית הממליצים לא יחולו על מדורים אחרים אלו, אלא אם כן למטייל תבחר להחיל אותם ותודיע על כך באתר.


 19. באחריות החבר לעקוב אחר שינויים והודעות הנשלחות לחברים מפעם לפעם ו/או המפורסמים באתרי למטייל באינטרנט.

20. למען הסר ספק, תכנית הממליצים אינה קשורה בשום צורה לתכניות קודמות שהתקיימו והסתיימו באתר למטייל בעבר, במסגרתן ניתנו הטבות לחברים על פרסום תכניהם באתר.

21. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר יקרא אף בלשון נקבה וכל האמור בתקנון זה בלשון יחיד יקרא אף בלשון רבים, הכל בשינויים המחויבים.

22. שום ויתור ארכה, הנחה או שינוי בתנאי כלשהו בתקנון זה לא יהיה בר תוקף אלא אם ייעשה בכתב ע"י למטייל ושום איחור בשימוש ו/או עמידה על זכויותיה של למטייל, לא ייחשב כויתור ולמטייל תהיה רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או חלקן, הן לפי תקנון זה והן לפי הדין, בעל עת שתמצא לנכון.

23. תקנון זה, כפי שיתוקן מפעם לפעם ע"י למטייל, מסדיר באופן בלעדי וסופי את זכויות החברים בתכנית.

24. התנאים המפורטים בתקנון זה וכן כללי התוכנית המפורסמים מעת לעת ע"י למטייל באתרי למטייל, הם הכללים המחייבים את למטייל. במקרה של סתירה בין הכללים הקבועים בתקנון, לבין אלו המופיעים בכל פרסום אחר, הפרסומים באתר הם אלה אשר יקבעו.

25. למטייל רשאית לתקן, לשנות את כל תנאי התוכנית בכל עת, לרבות סיומה המוחלט, באמצעות פרסום השינויים באתר

כתבות נוספות עבורך

עקבו אחרינו לכל העדכונים החמים בארץ ובעולם